لیست اقلام مورد نیاز هیئت باران برای دهه اول محرم 1398

پذیرایی مراسم

12
0
سهم باقی مانده از 70000 سهم

قیمت هر سهم

3800 تومان

خرید گوسفند

32
0
سهم باقی مانده از 750 سهم

قیمت هر سهم

100000 تومان

هزینه فرهنگی

qwdq
0
سهم باقی مانده از 150 سهم

قیمت هر سهم

100000 تومان

خرید دوربین

sad
0
سهم باقی مانده از 290سهم

قیمت هر سهم

100000 تومان

پرداخت 1000 تومانی

23423
0
سهم پرداخت شده

قیمت هر سهم

1000 تومان

کیسه کفش

ضصض
0
سهم باقی مانده از 4000 سهم

قیمت هر سهم

7000 تومان

خرید LCD

121
0
سهم باقی مانده از 120 سهم

قیمت هر سهم

100000تومان

هزینه اجرایی

23
0
سهم باقی مانده از 135 سهم

قیمت هر سهم

100000 تومان

طراحی ، اجرا و پشتیبانی : آژانس تبلیغاتی مهرگان | 09126169252